Портал Счетоводна къща Софтуер
Валутни курсове за 20 ноември 2017
 • Основни валутни курсове
 • Други валутни курсове
Нормативни актове
 • Закони
  • ЗДДС
  • ЗКПО
  • ЗДДФЛ
  • ЗМДТ
  • Закон за счетоводството
  • Закон за статистиката на ВОТС
  • Закон за акцизите и данъчните склад...
  • Закон за здравното осигуряване
  • Закон за здравословни и безопасни у...
  • Закон за ограничаване плащанията в ...
 • Правилници
  • ППЗДДС
  • ППЗАДС
 • Кодекси
  • Данъчно-осигурителен процесуален ко...
  • Кодекс за социалното осигуряване
  • Кодекс на труда
 • Счетоводни стандарти за малки и сре...
  • Общи разпоредби
  • СС1 - Представяне на финансови отче...
  • СС2- Отчитане на стоково-материални...
  • СС4- Отчитане на амортизациите
  • СС7- Отчети за паричните потоци
  • СС8- Нетни печалби или загуби за пе...
  • СС9- Представяне на финансовите отч...
  • СС10- Събития, настъпили след датат...
  • СС11- Договори за строителство
  • СС12- Данъци от печалбата
  • СС13- Отчитане при ликвидация и нес...
  • СС16- Дълготрайни материални активи...
  • СС17- Лизинг
  • СС18- Приходи
  • СС19- Доходи на персонала
  • СС20- Отчитане на правителствени да...
  • СС21- Ефекти от промените във валут...
  • СС22- Отчитане на бизнескомбинации
  • СС24- Оповестяване на свързани лица
  • СС27- Консолидирани финансови отчет...
  • СС28- Отчитане на инвестициите в ас...
  • СС31- Отчитане на дялове в смесени ...
  • СС32- Финансови инструменти
  • СС33- Доходи на акция
  • СС34- Междинно счетоводно отчитане
  • СС35- Преустановявани дейности
  • СС36- Обезценка на активи
  • СС37- Провизии, условни задължения ...
  • СС38- Нематериални активи
  • СС40- Отчитане на инвестиционни имо...
  • СС41- Селско стопанство
  • СС42- Прилагане за първи път на НСС


Полезни връзки


Актуално от НАП
 • 3 млрд. лв. вече не са в касите на ...
 • ТД на НАП Пловдив ще обслужва днес ...
 • НАП напомня на своите клиенти за ли...
 • НАП партнира на “Джуниър Ачийвмънт”...
 • НАП с награда за обслужването на кл...
 • Тествайте новата платформа за подпи...
 • НАП напомня за неплатени задължения...
 • Албански данъчни почерпиха опит от ...
 • Утвърден е ред и формат за подаване...
 • Прагове за деклариране по системата...

Софтуер за пунктове за изкупуване на отпадъци

Софтуера е съобразен със ЗУО (Закона за управление на отпадъците). Могат да се разпечатват договори за покупко - продажба, декларации и сертификати за произход, покупко - изплащателни сметки. Възможност за следене на наличности по кодове на МОСВ, както и генериране на справки и отчетни книги по ЗУО. Приложим е за центрове за разкомплектоване на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) и ИУЕЕО (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване). Лесен обмен на данни между обектите на фирмата.

Автоматизация и решения за счетоводни къщи!

Ако сте счетоводна къща, ние ви предлагаме изпитано решение. Високата степен на автоматизация ще намали съществено вашите разходи и ще увеличи контрола върху счетоводната дейност. Разходите за лицензията са за работно място и не зависят от броя на обслужваните фирми. Не се колебайте и се свържете с нас за повече информация.

Поръчков софтуер на цената на стандартен такъв!

Ако решите да използвате нашия софтуер, получавате бонус - възможност да приложите вашите виждания и счетоводни политики. Ако имате идеи може да използвате нашата платформа, а ние ще ви предложим решения да ги реализирате. И всичко това в цената на предложената от нас лицензия, без допълнително заплащане. 

WEB базирана интранет!

От тук ще можете сигурно и безопасно да достъпвате вашите файлове и справки от всяко място с интернет достъп. Чат, изпращане и получаване на съобщения.

Ние предлагаме помощ свързана с управлението на дейността!

При нас може да получите качествени счетоводни и одиторски услуги, да закупите счетоводен софтуер или да внедрите система за управление на вашата дейност. Ще получите професионална консултация, по широк спектър от въпроси касаещи горепосочените услуги.
© ДеметраНЕТ 2017