Портал Счетоводна къща Софтуер

Счетоводен софтуер

 • Основната цел на софтуера е бързо, лесно и спестяващо време и ресурси обхващане на счетоводния процес, както и минимизиране на субективния фактор при изготвяне на счетоводните отчети.
 • Обработката на първичните счетоводни документи е отделено от тяхното осчетоводяване. Това спомага, първичната обработка да се извършва от касиер, складов оператор или просто от лице без счетоводни познания. Формите за работа са интуитивни и лесни за работа. По нататъшното осчетоводяване е почти 90% автоматизирано, както и годишното /междинното/ счетоводно приключване.
 • Подръжка на складове, каси, банки и дълготрайни активи с разнородни справки и отчети.
 • Редица функции спомагат ежемесечната работа на счетоводителя. В това число и автоматично преразпределяне на общите разходи, автоматично изчисление на себестойността на произведената готовата продукция, както и преизчисляване на отчетната стойност на продадната продукция или стоки.
 • Справките по ЗДДС са напълно автоматизирани с възможност за следене на процедурите по възстановяване.
 • Изготвя се автоматично ГФО и приложенията включени в него. Възможност за корекция на автоматичното попълване съобразено с изискванията на главния счетоводител и счетоводната политика на фирмата.

Софтуер за управление

 • Основната цел на внедряването на системи за управление е организирането на стопанските процеси и документооборота произтичащ от тях, чрез създаването на счетоводна база, информацията и отчетите, от която да са от полза, както на счетоводилите, така и на управлението на фирмата. За целта се внедрява продукта ДеметраНет.
 • Изключително гъвкавото конфигуриране на софтуера позволява обхващане на дейността по-начин максимално близък до действащите практики до момента на внедряване на системата за управление. Използвайки добрите внедрени вече решения, вашите виждания за управление и нашия опит в тази насока добавяме добавена стойност на вашия бизнес.
 • Администрацията и конфигурирането, в това число и определяне на правата за достъп до различните обекти на фирмата на различните потребители на информация, може да се извършва от оторизирано от вас лице или от наш системен администратор, посредством интернет. Комуникациите между нас са изградени посредством сигурни и защитени /VPN/ връзки.
 • Посредством автоматизираното изготвяне на първичните счетоводни документи, се постига висока степен на контрол върху дейността. Подходящ е за пунктове за изкупуване на отпадъци, складове, производствени обекти, магазини, транспортни фирми и други.
 • Широка гама справки, започващи от рекапитулации на приходите и разходите, движение на складовите наличности, касови книги, неуредени разчети с контрагенти и лица, баланси и отчети.
 • Лесен обмен на данни, справки и отчети между различните офиси и обекти на фирмата.
 • Подръжка на софтуера изразяваща се в добавяне на нови функции и справки, както и отстраняване на евентуални проблеми свързани с него. Възможност за On-Line помощ и обучение през интернет.