Счетоводни услуги


Счетоводна къща Деметра предлага пълно счетоводно обслужване на абонаментен прицип. В условията на постоянно променяща се динамична среда, каквато е българкото законодателство се стремим да предложим квалифицирана счетоводна услуга, основаваща се на нашия висок професионализъм и дългогодишен опит.

Основните счетоводни услуги които предлагаме са:

 • Текущо водене и обработка на счетоводни документи, изготвяне на годишни и междинни счетоводни отчети
 • Текущи периодични справки за нуждите на управлението, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, анализ на приходите и разходите представени във вид на рекапитулации с цел нагледна съпоставимост
 • Изготвяне и подаване на текущи и годишни данъчни декларации съгласно изискванията на действащата нормативната уредба
 • Изготвяне на ведомости за заплати и документи свързани с назначаването, освобождаването и трудовата дейност на персонала. Подаване на болничните листове и изискуемите декларации в НАП и НОИ
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ и други органи, при извършване на проверки и ревизии, както и на други действия, отнасящи се до счетоводната отчетност на фирмата

Консултации


Фирмата предлага професионални консултации във връзка с действащата счетоводна, данъчна и осигурителна нормативна база в страната. Консултираме фирмите при тълкуването на различни казуси, като по този начин подпомагаме дейността им. Нашият стремеж е да обсъдим предварително техните бъдещи действия и да минимизираме риска от допускане на грешки с неблагоприятни последствия върху дейността им.

Ние ще ви предоставим следните услуги:

 • консултации по въпроси, свързани с изменения в законовата и нормативна база на данъчното законодателство
 • консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • данъчни консултации и съдействие при проверки от органите на НАП
 • данъчно планиране, оптимизиране и минимизиране на данъците спазвайки законовите разпоредби
 • прецизиране на търговски договори от данъчна гледна точка

Одиторски услуги


Целта на одита е да повиши степента на доверие на потребителите на финансови отчети и да се даде независимо мнение, че те дават вярна и честна представа за финансовото състояние и резултати на дружествата. Това дава възможност да се вземат по-информирани и целесъобразни решения.

Одитът се извършва въз основа на законови изисквания или по желание. Услугите, които предлагаме се състоят от:

 • цялостен независим финансов одит на дружества прилагащи Националните счетоводни стандарти
 • ограничен преглед на финансови отчети
 • одит във връзка с договорени процедури
 • одит на данъчната ви политика

Цени


Стойността на абонаментната месечна такса се определя по договаряне, като се взема предвид спецификата на вашата дейност.

Ако искате да ви предложим оферта за счетоводно обслужване ни изпратете e-mail на office@demetranet.net със следните данни:

 • Вид търговец
 • Предмет на дейност
 • Среден брой на персонала
 • Среден брой първични счетоводни документи на месец
 • Общо приходи по продажби за предходната година
 • Брой обекти за извършване на дейността
 • Наличие на чуждестранно участие
 • Други специфични условия на вашата дейност

Офертата ще е с ориентировъчна цена и при проявен интерес заповядайте в нашия офис за уточняване на детайли и сключване на договор за счетоводно обслужване.